HIRAKO SHINJI (CYOF)
Bankai: Sakashimayokoshima Happofusagari!